Valunsuunnittelutekniikka

Pekka Niemi, Tampereen ammattiopisto

Tämä oppikirja pohjautuu valajan sekä valumallinvalmistajan voimassa olevaan ja tulevaan opetussuunnitelmaan (OPH 2008) ja huomioiden ammattitutkintovaatimukset. Kirjan aiheita on käsitelty ammattitutkintovaatimusten mukaisesti mutta myös huomioiden joidenkin osa-alueiden käsittelyssä erikoisammattitutkintovaatimukset. Erityisammattitutkinto vaatii kuitenkin kirjassa esiintyvän tiedon syventämistä.

Kirjan sisällön tavoitteena on perehdyttää lukija valunsuunnittelun perusteisiin. Koska asiat on niiden runsauden vuoksi käsitelty melko suppeasti, voi opettaja harkintansa mukaan painottaa ja täydentää tärkeiksi katsomiaan kohtia. Tavoitteena on antaa kirjan lukijalle lisätietoa valunsuunnitteluprosessissa vaikuttaviin seikkoihin siten, että mahdollistetaan opiskelu perustutkintotasolla. Lisäksi kirjassa on vihreällä pohjalla esitetty sellainen tietomateriaali, joka on tarpeen ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorituksessa tai haluttaessa lisätä alan tietotaitoa esim. koneenrakentajan työssä.

Kirjassa on haluttu rajata käsitelty materiaali kuitenkin siten, että se tuo esille mahdollisimman usean valunsuunnitteluun vaikuttavan tekijän kuitenkaan menemättä kovin syvälle niiden osa-alueiden yksityiskohtiin. Valimoalalla on käytettävissä opetusmateriaalia myös Internetissä valimoalalle luoduilla ValuAtlas-sivuilla.
ValuAtlaksessa on tietoa hyvin laajasti ja yksityiskohtaisesti, joten perus- ja ammattitutkintojen opetuskäyttöön oli tarpeen saada suppeampi kooste.
Valunsuunnittelun syvällisempää, laajempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa esim. suunnittelijan tehtäviin kouluttautuvalle tai jo työssä olevalle on esitetty mm. ValuAtlaksessa, Valimotekniikka 2 -oppikirjassa (Autere – Ingman – Tennilä), Suomen metalliteollisuuden Keskusliiton teknisessä tiedotteessa 5/81 Valukappaleet yms. alan kirjallisuudessa.

Toiveeni on, että tämä kirja osaltaan helpottaisi sitä tasoltaan sopivan oppimateriaalin puutetta, jota on esiintynyt perustutkintokoulutuksessa ja näyttöihin perustuvassa tutkintokoulutuksessa.

Tampereella toukokuussa 2008
Pekka Niemi